Terms and conditions of sales

Overzicht van de algemene voorwaarden van NetconneX

Artikel 1: Algemeen

NetconneX is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door NetconneX van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door NetconneX . De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van
toepassing en niet tegenstelbaar aan NetconneX.
Artikel 2: Prijzen

Prijzen welke door NetconneX in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door NetconneX meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
Artikel 3: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door NetconneX opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan NetconneX en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Elke laattijdige betaling door de klant heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot gevolg dat het factuurbedrag verhoogd wordt met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 50. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

De consument heeft het recht aan Netconnex mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgaven van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Artikel 4: Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door NetconneX voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door NetconneX wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van NetconneX leiden. Geen enkele overeenkomst met NetconneX brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders
overeengekomen. NetconneX of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.
Artikel 5: Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie beschikbaar op de website van DNS.be op de url www.dns.be, en verklaart dat NetconneX hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de klant onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet. De registratie van domeinnamen met TLD’s .com / .org/ .biz/ .net ./ nu/ .info/ .tv/ … geschiedt volgens de reglement zoals weergegeven op de website van NetconneX onder de URL www.netconnex.be De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze voorwaarden. NetconneX draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal NetconneX telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
Artikel 6: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van NetconneX of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door NetconneX. Op eerste verzoek van NetconneX zal de klant NetconneX hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen NetconneX die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door NetconneX ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van NetconneX alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van NetconneX te claimen. Zo laat NetconneX bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van NetconneX activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.
Artikel 7: Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.netconnex.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting. Alle webhosting activiteiten zullen stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode van 1 jaar. Het opzeggen van een hosting activiteit dient door de klant minstens 2 maanden voor het verlopen van de jaartermijn te worden bekendgemaakt aan NetconneX en dit per aangetekende brief.
Artikel 8: Aansprakelijkheid

In geen geval is NetconneX aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. NetconneX kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het NetconneX netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van NetconneX. NetconneX zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de NetconneX gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van NetconneX volgens of in verband met een met de NetconneX gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. Artikel 9 : Verwerking van persoonsgegevens Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt NetconneX, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door NetconneX tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat NetconneX toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: administration@netconnex.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot administration@netconnex.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . NetconneX behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Artikel 10: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met NetconneX voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van NetconneX. Indien een bepaling van een met NetconneX gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Artikel 11: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid Op alle overeenkomsten gesloten met NetconneX is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met NetconneX zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brussel.